Obchodní podmínky

I. Platnost podmínek, uzavření kupní smlouvy. Těmito podmínkami se řídí práva a povinnosti stran z kupní smlouvy ohledně

každého zboží, které prodávající prodává kupujícímu. Těmito podmínkami je od počátku vázán prodávající a okamžikem

podpisu rámcové kupní smlouvy či těchto smluvních podmínek i kupující. Kupní smlouva je uzavřena akceptací objednávky

kupujícího prodávajícím, nebo dvoustranným právním úkonem obou stran. Kupující není vůči prodávajícímu v postavení spotřebitele

a pro právní vztahy z kupní smlouvy platí ustanovení obchodního zákoníku.

 

II. Objednání zboží. Kupující objednává zboží podle tištěných nebo elektronických katalogů a databází prodávajícího,

způsobem v nich uvedeným. Prodávající může bez vlivu na platnost kupní smlouvy přijmout i jinak učiněnou objednávku, má však

právo na požadování písemné, elektronické, nebo faxové objednávky, která se pro kupujícího stává závaznou od doby jejího

přijetí prodávajícím. Prodávající není povinen objednávku přijmout.

 

III. Doba plnění. Prodávající je povinen objednané zboží dodat kdykoli po přijetí objednávky, nejpozději do šedesáti dnů, jinak se

kupní smlouva od počátku ruší a strany z ní nesmí uplatňovat žádné nároky.

 

IV. Dodání zboží. Nepřevezme-li kupující objednané zboží osobně, přímo od prodávajícího, je prodávající povinen zboží

odeslat na adresu kupujícího, sjednanou v rámcové kupní smlouvě, nebo na adresu kupujícího, uvedenou na objednávce. Dodání

zboží se pak uskutečňuje jeho předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího. Prodávající má právo vyžadovat, aby kupující

ihned po převzetí zboží podepsal doklad o převzetí, jehož podpisem kupující potvrdí převzetí kompletního a správného zboží

bez zjevných vad (pokud současně zjevné vady nevytkne podle článku VII.) a tento doklad aby do dvou pracovních dnů doručil

prodávajícímu. Při nočním dodání zboží se zboží pro kupujícího doručuje do jeho noční schránky.

 

V. Kupní cena, splatnost. Za dodané zboží je kupující povinen zaplatit prodávajícímu kupní cenu, určenou podle ceníku

prodávajícího, platného v době přijetí objednávky, pokud strany u nestandardního zboží, které není součástí obvyklého

sortimentu prodávajícího, výslovně nedohodly jinak. Aktuální ceny jsou přístupné v katalogu na www.autodilyhulin.cz  .

V kupní ceně zboží není zahrnuto dopravné, které může být kupujícímu vyúčtováno podle ceníků dopravce, nebo aktuálně

platného ceníku dopravného prodávajícího.

Prodávající může poskytnout kupujícímu individuální slevy z kupní ceny. Kupující hradí kupní cenu ve lhůtě splatnosti

faktury prodávajícího, jinak okamžitě po dodání zboží. Při prodlení kupujícího s placením kupní ceny nebo její části, je kupující

povinen zaplatit prodávajícímu navíc smluvní pokutu ve výši 2 až 7% z ceny dodaného zboží a dále úrok z prodlení ve výši 0,5% z

dlužné částky za každý den prodlení.

 

VI. Vlastnické právo a nebezpečí škody. Vlastnické právo k dodanému zboží přechází na kupujícího až dnem úplného zaplacení

kupní ceny. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem jeho dodání.

 

VII. Záruka, reklamace. Prodávající poskytuje kupujícímu záruku za kvalitu zboží v trvání 24 měsíců ode dne jeho dodání. Kupující

je povinen zboží ihned po převzetí s odbornou péčí prohlédnout. V případě převzetí zboží v provozovně prodávajícího a v případě

dodání zboží kupujícímu přímo prodávajícím, je kupující povinen podepsat dodací doklad a vytknout případnou nekompletnost či

zjevné vady zboží okamžitě při převzetí zboží. V případě dodání zboží dopravcem a při nočním dodání zboží, je kupující povinen

nedodání zboží, nekompletnost a zjevné vady zboží vytknout prodávajícímu písemnou formou s přesným popisem reklamovaných

vad a uplatňovaných nároků do dvanácté hodiny pracovního dne, následujícího po odeslání zboží prodávajícím, jinak platí

nevyvratitelná domněnka, že zboží bylo dodáno kompletní a bez zjevných vad tak, jak je prodávající pro kupujícího odeslal. Ostatní

vady je kupující povinen vytknout prodávajícímu písemnou formou s přesným popisem reklamovaných vad a uplatňovaných

nároků do 24 hodin po jejich zjištění. Při nedodržení termínu nebo způsobu vytčení vad, nároky z vad zboží zanikají.

Podmínkou pro uplatnění nároků z vad zboží je jeho vrácení do sídla prodávajícího spolu s písemným vytčením vad. Nároky z vad

zboží nebudou plněny, jestliže po dodání bylo zboží jakkoli poškozeno nebo nad obvyklou míru opotřebeno. Podstatnou vadou

zboží je výhradně jeho úplná neupotřebitelnost. Prodávající posoudí oprávněnost reklamace do třiceti dnů, v případě posouzení

dodavatelem popř. výrobcem pak do šedesáti dnů od řádného vytčení vad. Pokud prodávající k posouzení reklamace využije

odborné vyjádření jím zvoleného znalce nebo posouzení dodavatelem, informuje písemně, elektronicky, nebo faxem kupujícího o

tomto způsobu posuzování reklamace. Závěr soudního znalce a zpráva o výsledku posouzení výrobcem jsou pro obě strany

závazné. Vedle zákonných nároků z vad dodaného zboží nemá kupující nárok na náhradu další škody, ušlého zisku ani na

smluvní pokutu. Požaduje-li kupující tyto zákonné nároky z vad dodaného zboží, ujednává se, že kupujícím musí být vždy

umožněno prodávajícímu posouzení příčiny i výše škody soudním znalcem určeným prodávajícím. Náklady znalce hradí

prodávající při oprávněnosti reklamace a kupující při zjištění její neoprávněnosti.

Dodávané zboží s výjimkou autokosmetiky a autopříslušenství je určeno pro užití a montáž výhradně odborným servisem. 

Při reklamaci je nutné vyplnit reklamační protokol odborným servisem.

VIII. Vracení zboží mimo reklamační řízení.

Nakupující má právo od smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu a bez jakékoliv sankce do 14 dnů od převzetí zboží ve smyslu § 53 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník. V jednotlivých případech se na dodávané zboží může pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu a bez jakékoliv sankce vztahovat zkrácená lhůta. O takové skutečnosti bude nakupující vždy informován a zkrácená lhůta bude vždy výslovně ujednána. V případě, že nakupující nebude souhlasit se zkrácením lhůty pro odstoupení od smlouvy bez udání důvodu, bude objednávka s okamžitou platností zrušena.

Právo na lhůtu vrácení zboží je uplatnitelné také na fyzické osoby podnikající a osoby právnické.

Vracené zboží je nutné dodat v původním nepoškozeném obalu a bez známek montáže. V opačném případě mohou být nárokovány náklady na opětovné uvedení zboží do prodeje-schopného stavu. Pokud budou na dílech patrné známky montáže, může být vrácení peněžního obnosu za takto znehodnocené zboží odmítnuto v plné výši.

Součástí každého zboží je i jeho obal (krabice, polyethylenová folie, papírový obal). Tento obal nese vždy identifikaci jednotlivého výrobku. Vrácené zboží musí být vždy v tomto původní obalu. Na obalu nesmí být žádné popisky, samolepky, adresy a obal nesmí být znehodnocen. Pokud posíláte vrácené zboží zpět, vždy toto zboží zabalte např. do polyethylenové folie nebo krabice. V žádném případě na obal nepište adresy, nenalepujte samolepky, apod! V takovém případě nebude vrácení zboží uznáno a nebude vrácena zaplacená částka za zboží.

Vracení zboží se provádí osobně na prodejně v Hulíně, nebo je možné zboží zaslat na adresu prodejny. Zboží není možné zaslat zpět na dobírku. Vždy je nutné přiložit doklad (nebo fotokopii dokladu) o nákupu konkrétního zboží. Nárokovaný peněžní obnos zákazníkem za navrácené zboží je splatný do 30 dní od doručení výpovědi smlouvy zákazníkovi za vrácený produkt.

 

IX. Zpětný odběr výrobků (ujednání o zpětném odběru olejů, elektrických akumulátorů a pneumatik)

 

a) Základní ustanovení. Prodávající je povinnou osobou ve smyslu §38 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech ve vztahu k

vybraným výrobkům, uváděným prodávajícím na trh v ČR (dále výrobky). Výčet těchto výrobků je omezen platnou

nabídkou zboží na internetových stránkách prodávajícího; aktuálně se jedná o oleje, elektrické akumulátory a pneumatiky,

u kterých prodávající převzal povinnost zpětného odběru smlouvou s jinou osobou se sídlem v České republice. Kupující

je povinen provádět zpětný odběr výrobků v rozsahu, v jakém výrobky nakoupil od prodávajícího.

b) Povinnosti kupujícího. Kupující zajistí, že poslední prodejce bude prokazatelně informovat spotřebitele o způsobu

zpětného odběru výrobků. Při prodeji výrobků dalším podnikatelům zajistí kupující předání informace o způsobu zpětného

odběru těmto podnikatelům tak, aby je mohli předat konečnému spotřebiteli. Zpětný odběr výrobků provede kupující bez

nároku na úhradu. Dále Kupující zajistí, že místa zpětného odběru budou pro spotřebitele stejně dostupná, jako místa

prodeje. Kupující zajistí, že zpětně odebrané výrobky budou v množství odpovídajícím obchodnímu styku mezi ním a

prodávajícím soustředěny u něj, nebo u jiné oprávněné osoby, která s vybranými výrobky oprávněně nakládá. O jejich

shromáždění kupující informuje prodávajícího.

c) Povinnosti prodávajícího. Prodávající na základě výzvy kupujícího zabezpečí odvoz zpětně odebraných výrobků od

kupujícího, případně od jiné osoby, u níž budou výrobky soustředěny. Tento odběr provede prodávající osobně, nebo jej

vykoná jím pověřená osoba. Odběr bude zajištěn na náklady prodávajícího a bez nároku na úplatu ze strany kupujícího.

Prodávající také dále zajistí další nakládání se zpětně odebranými výrobky.

d) Obecná ujednání. Zpětný odběr se vztahuje pouze na výrobky a pouze v množství, nepřesahujícím množství výrobků

zakoupených kupujícím od prodávajícího. Zpětně odebírané výrobky nesmí být znečištěny nebezpečným odpadem nebo

produktem, klasifikovaným jako nebezpečný; oleje nesmí být smíšeny s jiným materiálem nebo odpadem. Se zpětně

odebraným výrobkem nesmí být nakládáno před provedením zpětného odběru jako s odpadem. V případě porušení těchto

podmínek prodávající zpětný odběr neuskuteční a kupující je povinen s výrobky naložit na své náklady a odpovědnost

v souladu s platnými právními předpisy.

 

 

X. Doručování písemností kupujícímu. Všechny písemnosti určené pro kupujícího platí za doručené okamžikem, kdy kupující

(prostřednictvím svého statutárního orgánu, zaměstnance nebo jinak spolupracující osoby) písemnost převzal, nebo kdy ji odmítl

převzít či učinil její doručení nemožným, nebo kdy byla pro kupujícího uložena jako doporučený dopis či dopis na doručenku na

poště, nebo vrácena jako nedoručitelná, což platí i v případě, že se kupující o uložení nebo neúspěšném pokusu o doručení

nedozvěděl. Pro doručování přitom závazně platí adresa kupujícího, uvedená na prodejním dokladu, případně sjednaná v

rámcové kupní smlouvě, pokud nebude písemně sjednáno jinak.

 

XI. Spory. Podle § 96a občanského soudního řádu je místně příslušným soudem pro všechny soudní spory z této

smlouvy Okresní soud v Kroměříži.

 

XII. Ostatní ujednání. Všechny podmínky a sankce, včetně smluvních pokut, jsou podle prohlášení stran přiměřené a

správné. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu způsobené škody. Odstoupením od kupní smlouvy nejsou

dotčena ujednání o sankcích, místní příslušnosti soudu, ani další ujednání, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po zrušení smlouvy

odstoupením.

 

 

 

AutodílyHulín.cz

Zdeněk Tobolík